Omsorg og tilknytning

Små barn har grunnleggende behov for omsorg, trygghet, forutsigbarhet og stabilitet.

Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet, trivsel og følelse av tilhørighet. I barnehagen skal alle barna oppleve å bli sett, forstått og respektert og få hjelp og støtte de har behov  for. Barnehagen skal legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og personalet og mellom barna, som grunnlag for trivsel, glede og mestring. Personalet skal arbeide for et miljø som ikke bare gjør barna til mottagere av omsorg, men som også verdsette barnas egne omsorgshandlinger.