Blikk for barn og barndommens egenverdi

I Hasle barnehage skal lek, trivsel og vennskap ha en fremtredende plass, og barnehagen skal ha respekt for barnas opplevelsesverden.

Leken skal være en arena for barns utvikling og lærling, og for sosial og språkling samhandling. Barnehagen skal bidra til at alle barn kan opplever glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek - alene og sammen med andre. I barnehagen skal alle barn erfare å være betydningsfulle for felleskapet og være i positivt samspill med barn og voksne.